ISO 22000 / FSSC22000 / HACCP לניהול מערכת בטיחות במזון

בקרה, איתור וטיפול בסיכוני בטיחות מזון

תקן 22000 ISO הוא מודל לניהול מערכת בטיחות במזון  שמחייב את הארגון להוכיח יכולת לבקר ולאתר סיכוני בטיחות מזון בכל תהליכי העבודה, וזאת ע"מ להבטיח הגעת מזון בטיחותי ללקוח הקצה.

תקן HACCP הינו מודל להגדרת סיכונים בשרשרת בטיחות במזון תוך הגדרת פעילויות ובקרות לצורך מניעת הסיכונים הקיימים בתהליך. השיטה כוללת ביצוע ניתוח תהליך תוך זיהוי הסיכונים האפשריים שעלולים להשפיע על בטיחות המזון המיוצר או מאוחסן באתרי החברה, הגדרת נקודות בקרה ופעילויות למניעת הגעת מוצרים שאינם בטוחים להגיע לשוק ולצרכן.

 • הגדרת מדיניות בטיחות במזון של הארגון;
 • זיהוי דרישות תחיקתיות שחלות על הארגון;
 • זיהוי, הערכה והכרת סיכוני בטיחות במזון, תוך הגדרת פעילויות למניעת התממשותם;
 • הגדרת מסמכי HACCP לכל סוגי המוצרים או התהליכים;
 • כתיבת נהלי בטיחות במזון של הארגון;
 • במידה ולארגון יש כבר מערכת איכות אנו מבצעים התאמה של תהליכי הארגון לדרישות תקני מערכת בטיחות במזון ויצירת מערכת איכות משולבת
 • הגדרת דרישות בטיחות במזון במסגרת תהליכי העבודה של הארגון והגדרת תהליכים למניעת התממשות הסיכונים;
 • הגדרת פעילויות לשיפור מתמיד, תוך צמצום העלויות הכרוכות בטיפול באירועים;
 • ביצוע מבדקים פנימיים כהכנה לקראת מבדקי הסמכה ע"י גוף מסמיך;
 • קיום סקרי ההנהלה בהתאם לדרישות התקן;
 • שיפור התרבות הארגונית.

יתרונות והשפעות של תקן 22000 ISO ו/או HACCP

הטמעת מערכת ניהול מערכת בטיחות במזון לפי דרישות תקן 22000 ISO ו/או HACCP תורמת רבות לארגון, היתרונות הם:

 • צמצום הוצאות כספיות בטווח ארוך בשל שיפור איכות המוצר ושיפור תהליך ייצור המוצר;
 • מניעת נזק לארגון מהתממשות הסיכונים שכרוכים לרוב בחשיפת האירוע בתקשורת ומול הרשויות לצורך ביצוע איסוף המוצרים הפגומים מהציבור
 • שיפור יחסי ציבור
 • מוניטין הארגון
 • שיפור התרבות הארגונית

תהליך הייעוץ להסמכת תקן 22000 ISO  ו/או HACCP

התהליך מתחיל במפגשים עם אנשי מפתח בארגון כדי להכיר את אופן העבודה בארגונכם. יועץ מחברתנו מאפיין את תהליכי העבודה ומפתח את הנהלים, הוראות העבודה והטפסים, יבצע בשיתוף פעולה עם אנשי הארגון זיהוי דרישות תחיקתיות ויבצע מיפוי סיכוני בטיחות במזון. נהלי החברה שפותחו עוברים אישור מנציג הנהלת הארגון. לאחר שהנהלים אושרו, נסייע לכם בהטמעתם בארגון. תהליך ההטמעה יכול לכלול, בהתאם לצרכיכם, הדרכות, מבדקים פנימיים, הכנה והשתתפות בסקר הנהלה ועוד. אנו מתחייבים שבסיום תהליך הייעוץ תעברו בהצלחה מבדק אובייקטיבי על ידי אחד הארגונים המוסמכים לבדוק את התקן בישראל  (מכון התקנים/המכון לבקרת איכות).

בהצלחה!

יהללך זר ולא פיך

 • אפרת שורמנכ"ל חברת סרמוני טי
  חברת "סרמוני"  הינה יצרנית תה גורמה המשווקת את מוצריה בעשרות מדינות ברחבי העולם: מאירופה, דרך ארה"ב, קנדה, אפריקה  ואסיה. כיצרני מזון אנו נדרשים להתאים את תהליכי…
  קרא עוד...